ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประธานศาลอุทธรณ์เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา

ประธานศาลอุทธรณ์เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อ จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ “จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา”ในการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 70 โดยมีผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 70 จำนวน 103 คน เข้ารับฟังการอภิปราย เพื่อปลูกฝังให้ผู้ช่วยผู้พิพากษามีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในความชอบธรรมและตระหนักในภาระหน้าที่ในอันที่จะอำนวยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เพื่อผดุงความยุติธรรมประกอบกับการตัดสินใจที่ดีภายใต้คุณธรรมจริยธรรม ซึ่่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ทั้งยังทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม