ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประธานศาลอุทธรณ์บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล

ประธานศาลอุทธรณ์บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล” แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 23 โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วม จำนวน 120 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างและการจัดทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม