ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ศาลอุทธรณ์จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ศาลอุทธรณ์จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ได้ทราบวิธีการ และขั้นตอนการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เอก วิจิตรกูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหารศาลอุทธรณ์ ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ และข้าราชการตุลาการในศาลอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย