ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ประกาศณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในศาลอุทธรณ์ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ห้องอาหาร "ครัวอุทธรณ์"


ตามที่ศาลอุทธรณ์มีประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในศาลอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ห้องอาหาร "ครัวอุทธรณ์" นั้น  บัดนี้ คณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการฯเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารแนบ