ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 9 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 9 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่ 9 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิชัย เพ็งผ่อง ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้าง    ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายคดียาเสพติด สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น