ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถาบันอุดมศึกษา

โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้จัดอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราว   ในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ รองประธานศาลอุทธรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมดังกล่าว ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 120 คน เพื่อให้เข้าใจถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารศาลอุทธรณ์