ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลอุทธรณ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์เรื่อง “พัฒนาบุคลากรในการประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย” รุ่นที่ 1

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลอุทธรณ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์เรื่อง “พัฒนาบุคลากรในการประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย” รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ศาลอุทธรณ์จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในศาลอุทธรณ์ เรื่อง “พัฒนาบุคลากรในการประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์” โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ณ ฟาวเท่น  ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว โดยมีนางวาสนา อัจฉรานุวัฒน์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้นางสาวสุกฤตา ภณมนต์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้ศึกษาดูงานและชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อศค. ณ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี