ศาลอุทธรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์
        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร “ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์” โดยได้รับเกียรติจากนายกมล กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 นาฬิกา นายมุ่งมั่น ธนูศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล IDP” ในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยนำความรู้ที่ได้รับเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาจุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในการปฏิบัติงานและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มศักยภาพเชิงบวกในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศาลอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร