ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศาลอุทธรณ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรม”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรม”

  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554เวลา09.00นาฬิกา นางสาวศิริกัญญา ศรีเสาวลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานคดี นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 10 โดยมี ดร.สุรชาติ กิ่มมณี เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมฯดังกล่าว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรมให้ครบทุกระดับและครบทุกตำแหน่ง และเพื่อจัดทำคู่มือการทำแบบบรรยายลักษณะงานไปใช้กับงานด้านการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานครประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 28 ม.ค. 2554 :: ( อ่าน : 404 )


-