ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แผนกคดีภายในศาลอุทธรณ์
แผนกคดีค้ามนุษย์
 1. แผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์
 2. แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่?

แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
 2. แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่?

แผนกคดีผู้บริโภค
 1. แผนกคดีผู้บริโภคภายในศาลอุทธรณ์
 2. การต่อสู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นคดีผู้บริโภคมาในคำให้การ ไม่เป็นการขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามมาตรา ๘

แผนกคดียาเสพติด
 1. แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

แผนกคดีเลือกตั้ง
 1. แผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์

แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
 1. แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์

กฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๓
 1. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๕๐
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบศาลอุทธรณ์ว่าด้วยการย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. ระเบียบศาลอุทธรณ์ว่าด้วยการย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ