ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประะธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด ครั้งที่6 (ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7) โดยมีนายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์     รองประธานศาลอุทธณ์เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อให้ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดียาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์แอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านข่าว

แผนกคดีภายในศาลอุทธรณ์
แผนกคดีค้ามนุษย์
 1. แผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์
 2. แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่?

แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
 2. แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่?

แผนกคดีผู้บริโภค
 1. แผนกคดีผู้บริโภคภายในศาลอุทธรณ์
 2. การต่อสู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นคดีผู้บริโภคมาในคำให้การ ไม่เป็นการขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามมาตรา ๘

แผนกคดียาเสพติด
 1. แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

แผนกคดีเลือกตั้ง
 1. แผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์

แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
 1. แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์

กฎหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๓
 1. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๕๐
 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบศาลอุทธรณ์ว่าด้วยการย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
 1. ระเบียบศาลอุทธรณ์ว่าด้วยการย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชาการศาลอุทธรณ์
ฎีกาขอให้ลงโทษหนักขึ้น
 1. ฎีกาขอให้ลงโทษหนักขึ้น

ผู้เสียหายขอคืนหรือใช้ราคาทรัพย์
 1. ผู้เสียหายขอคืนหรือใช้ราคาทรัพย์


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ