ศาลอุทธรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลอุทธรณ์ : : Welcome to Website of the Court of Appeal.ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แผนกคดีภายในศาลอุทธรณ์
กฎหมายและระเบียบ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จัดการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ได้ทราบวิธีการ และขั้นตอนการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เอก วิจิตรกูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหารศาลอุทธรณ์ ข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ และข้าราชการตุลาการในศาลอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 
อ่านข่าว